Wohing ajaran Kawruh Jiwa

Solo Pos, 27 Maret 2008

 

Ki Ageng Suryemantaram (KAS) miwiti mbabaraken ajaran Kawruh Begja wonten ing Desa Kroya, Bringin, Kabupaten Semarang, antawisipun sedasa kilometer ing sisih ler, saking kitha Salatiga.

Ajaran utawi filsafat kawruh begja kawiwitan saking sumerepipun Ki Ageng dhumateng hakikatipun tiyang, ingkang miturut Ki Ageng ing saben tiyang punika wonten kalih perangan ”Aku”, inggih punika ”Aku tukang nyawang” kaliyan ”Aku kramadangsa”. Filsafat kawruh begja punika sakmenika langkung moncer kanthi sebatan kawruh jiwa.

Aku tukang nyawang punika peranganing tiyang ingkang saged mangertos punapa kemawon ingkang dipunraosaken, lan dipunlampahi dening Aku kramadangsa. Aku kramadangsa inggih punika peranganipun tiyang ingkang kagungan ‘kekarepan’, lan ingkang nglampahi punapa kemawon, sadanguning tiyang punika gesang wonten ing salumahing bumi sakurebing langit. Aku tukang nyawang namung ”nyawang” kemawon, mangertos dhumateng raos lan lelampahanipun Aku kramadangsa.

 

Langgeng bungah susah dados jargonipun para siswa kawruh jiwa. Siswa Kawruh Jiwa, inggih punika tiyang-tiyang ingkang nyinau, nyuraos, ajaran/filsafat Kawruh Jiwa.

Langgeng bungah susah punika kalairaken saking filsafat bilih tiyang punika badhe ngraosaken bingah menawi karepipun kalampahan, lan menawi karep boten kalampahan, badhe ngraosaken sisah. Nanging boten wonten bingah sajege, lan boten wonten sisah sajege. Menawi karepipun kelampahan, lajeng nglairaken raos bingah, nanging sekedhap malih bingah punika badhe ical, kagantos raos sisah, amargi taksih wonten karep sanes ingkang boten utawi dereng kalampahan.

Bab karep punika, ing kawruh jiwa wonten falsafah mulur mungkret, inggih punika bilih tiyang badhe mulur karepipun (karepipun langkung ageng), menawi karep ingkang rumiyin sampun keturutan, nanging kosokwangsulipun, menawi karep boten kalampahan, karep punika badhe mungkret, langkung alit.

Mesthi penak

 

NemSa (SaNem), inggih bab ingkang moncer ing filsafat ajaranipun Ki Ageng Suryamentaram, NemSa inggih punika: sabutuhe, sacukupe, saperlune, sabenere, samestine, sapenake (dipun singkat dening para tiyang ingkang nyinau kawruh jiwa – Salatiga: butuh cukup, perlu bener, mesthi penak. NemSa punika asring dipunmangertos kanthi klentu, utaminipun ing babagan sapenake, dipunanggep bilih para siswa kawruh jiwa punika lajeng ”sakarepe dhewe”, sapenake kemawon anggenipun nglampahi gesang. Ki Ageng nate ngendika kirang-langkungingipun ‘kepenake tiyang punika menawi saged ngepenakke liyan. Dados, sapenake punika boten ‘sakarepe dhewe’, nanging nglampahi gesang supados tiyang sanes inggih saged ngaosaken sekeca. Langkung-langkung menawi dipunsuraos perangan NemSa ingkang samesthine lan sabenere, punika badhe nuntun para tiyang ingkang sinau kawruh jiwa saged nglampahi gesang kanthi samesthinipun, ngampahi bab-bab ingkang leres, boten lelawanan kaliyan angger-anggering gesang lan boten nglampahi lelampahan-lelampahan ingkang boten pantes.

 

Sejatosipun, pucukipun pasinaon kawruh jiwa inggih punika menawi para siswa Kawruh Jiwa saged nggadhahi pangawikan pribadi, nggadhahi pengenalan diri utawi pengendalian diri ingkang sae, lan tandhanipun tiyang punika sampun nggadhahi raos saged nampi punapa kewawon lelampahanipun gesang (saiki, kene, mengkene, aku gelem), saged nggadahi raos tatag ngadhepi punapa kemawon lelampahanipun gesang. Raos punika boten raos ”pasrah bongkokan” (nrima ing pandum) ingkang pasif, nanging raos mangertos (weruh – sadhar-aktif), bilih punapa kemawon ingkang kalampahan ing gesang punika namung dipun lampahi dening Aku kramadangsa, lan Aku tukang nyawang mangertos punapa kemawon ingkang kelampahan, lan boten dados semplah ngadhepi punapa kemawon.

 

Pungkasanipun atur, bilih filsafat ajaranipun Ki Ageng Suryamentaram punika dipunmangertosi dening kathah tiyang kanthi benten-benten pamanggih, gumantung kaliyan pasinaonipun. Wonten ing sawatawis tlatah, para siswa kawruh jiwa ngawontenaken junggringan (pakempalan) kanthi teratur, upaminipun wonten kitha Salatiga, para siswa Kawruh Jiwa sami junggringan sewulan sepindhah. Kula nyobi ndherek monceraken filsafat Kawruh Jiwa langkung jagad maya (Internet) wonten ing http://ilmubahagia.wordpress.com. Nuwun.

 

Petrus Wijayanto, Siswa Kawruh Jiwa, Salatiga 

 

(tulisan ini  hasil editan Redaksi Solo Pos, dari tulisan asli yang lebih panjang)

 

from: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150260744278551

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: